De AMC Groep heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan en deed in de afgelopen 10 jaar veel ervaring op in het detacheren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep werd ondergebracht in een aparte divisie: AMC Point.

De AMC Groep, met meer dan 500 mede¬werkers, is al bijna 40 jaar facilitair dienst¬verlener en een gerenommeerde naam in schoonmaak, specialistische reiniging, ge¬velreiniging en bedrijfscatering. De men¬sen van AMC Point hebben een WSW en/ of WWB status, of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt. AMC is trots op deze Social Return divisie, waar deze speciale groep medewerkers bij verschillende op¬drachtgevers succesvol wordt ingezet. Monique Schaap, Marketingmanager: “Na jarenlang thuiszitten of zonder start-kwalificatie valt het niet mee om een regu¬liere baan te vinden. AMC Point biedt mensen door het verrichten van schoon¬maak of cateringwerkzaamheden een nieu¬we kans om deel te nemen aan de arbeids¬maatschappij.“

Niet sexy
Monique Zuure, Manager Operations: “Dat we veel te bieden hebben voor men¬sen met een afstand tot de arbeidsmarkt komt ook omdat we niet uitsluitend met instanties vanuit de SW (Sociale Werk¬voorziening) werken, maar ook nauwe contacten onderhouden met verschillende instituten, zoals Werkenrode, Kristalis, Kentalis, Marwindt, Driestroom en Dich¬terbij. Omdat het hier veelal scholen be¬treft, zijn we al in een vroeg stadium in staat om potentiële AMC-werknemers te kunnen enthousiasmeren voor een toe¬komst in de schoonmaakbranche. Schoon¬maken heeft nu eenmaal geen sexy imago, dus het wordt een steeds grotere uitdaging om goede medewerkers te vinden. Dat imago is trouwens onterecht, zeker als je bedenkt dat het hele facilitaire proces veel verder gaat dan ergens een doekje over¬heen halen. Wij geven regelmatig demon¬straties en rondleidingen aan jongeren van speciaal voortgezet onderwijs. Ook leraren en intern begeleiders worden uitgenodigd voor een enthousiaste presentatie over het facilitaire werkveld.”

1 + 1 = meer dan 2
Monique Schaap: “Het is zaak om het vak interessant te maken en dat is geen een¬voudige opdracht in deze tijd van vergrij¬zing en imagoproblematiek. Gelukkig worden wij in deze uitdaging gesteund door onze branchevereniging OSB. Onze directie en ook Monique Zuure zijn zeer actief binnen de OSB. Zij vervullen bestuursfuncties en nemen actief deel aan commissies. Uiteraard bezit AMC het OSB Keurmerk en onderschrijft AMC de code Verantwoordelijk Marktgedrag. Door het grote netwerk en onze gunstige uitgangspositie zijn we in staat om een brede doelgroep direct te benaderen. AMC organiseert bijvoorbeeld een tien weken durende stageperiode voor leerlingen met een beperking, waarna mogelijkerwijs zelfs een baangarantie geldt.

De stagiaires maken kennis met het vak door ingezet te worden bij de schoonmaak, maar kunnen ook kiezen voor het snuffelen aan taken in de catering en gevelreiniging. Wij bedienen in deze werkzaam¬heden meerdere opdrachtgevers, van ge¬meentelijke instanties tot klein én groot MKB. Waarbij we werken in een groot ge¬bied, dat zich uitstrekt van de regio’s Nijmegen, Wijchen tot Tiel en Venlo. AMC wil ook hierin graag een voorbeeld zijn als werkgever. Uiteraard adviseren wij met veel plezier bedrijven hoe zij met onze diensten een juiste invulling kunnen geven aan de participatiewet. Let wel: 1 + 1 = meer dan 2!”

Arbeidsmatige begeleiding
Monique Zuure: “Een goede begeleiding is een onmisbare schakel om het werkpro¬ces bij AMC Point optimaal te maken én te houden. Dat betekent dat we zorgen voor een heldere en opmaat instructie en begeleiding van de medewerkers.” Daar staat tegenover dat de mate van inzet en enthousiasme van onze medewerkers bui-tengewoon groot is. Ons doel is dat onze klanten aan beide zijden van de streep te¬vreden zijn. Enerzijds streven we naar de hoogste mate van kwaliteit en dienstverle¬ning, anderzijds zorgen we dat de mensen die voor ons werken (opnieuw) werkerva¬ring opdoen en werkritme krijgen. Na een jaar stromen de meeste AMC Point mede¬werkers door na een reguliere baan binnen de AMC Groep of elders.”

Download dit artikel in PDF